Picture1

NGHIÊN CỨU CƠ CHẾ PHẢN ỨNG CHUYỂN HÓA CO2 BẰNG H2 TRÊN XÚC TÁC CLUSTER Fe5 BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHIẾM HÀM MẬT ĐỘ

 •   05/12/2021 09:56:00 AM
 •   Đã xem: 355

Sự chuyển hóa CO2 bằng H2 trên cluster Fe5 được nghiên cứu bởi phương pháp phiếm hàm mật độ GGA-DFT với phiếm hàm tương quan trao đổi PBE. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự chuyển hóa thành HCOOH và HCHO được ưu tiên trong khi sự chuyển hóa thành CH3OH và CH4 khó xảy ra hơn.

Nghiên cứu đặc tính đất sét Trúc Thôn và đánh giá khả năng ứng dụng của vật liệu trong mĩ phẩm

Nghiên cứu đặc tính đất sét Trúc Thôn và đánh giá khả năng ứng dụng của vật liệu trong mĩ phẩm

 •   01/12/2021 10:09:00 AM
 •   Đã xem: 320

Bài báo này sử dụng phương pháp phân tán và li tâm để phân riêng đất sét Trúc Thôn theo kích thước hạt. Các hạt đất sét thu được có kích thước trong khoảng 220nm – 530nm. Bằng các phương pháp phân tích hiện đại như phổ nhiễu xạ tia X (XRD), phổ huỳnh quang tia X (XRF), phổ khối lượng cao tần cảm ứng plasma ICP trên thiết bị ICP- OES đã xác định được thành phần khoáng chất gồm các khoáng mica muscovite, quazt, kaolinite, CaCO3, kyanite; thành phần hóa học chủ yếu là Al2O3, SiO2, K2O... Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, vật liệu đất sét đỏ Trúc Thôn còn chứa kim loại nặng với hàm lượng PbO là 130ppm, V2O5 là 324ppm; đất sét trắng có hàm lượng Pb là 80.130 ppm, hàm lượng As là 2.159ppm, Hg là 0.074ppm. Thay đổi pH của dung dịch đất sét bằng dung dịch HCl, đã tách được một lượng chì đáng kể (giảm 78%) trong mẫu, hàm lượng Pb còn lại 18.333 ppm.

SỬ DỤNG Saccharomyces cerevisiae RV002 ĐỂ LÊN MEN RƯỢU VANG TỪ QUẢ SIM (Rhodomyrtus tomentosa)

SỬ DỤNG Saccharomyces cerevisiae RV002 ĐỂ LÊN MEN RƯỢU VANG TỪ QUẢ SIM (Rhodomyrtus tomentosa)

 •   05/11/2021 09:57:00 AM
 •   Đã xem: 357

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả của chủng Saccharomyces cerevisiae RV002 khi lên men nguyên liệu sim được trồng và thu hoạch tại Chí Linh, Hải Dương. Các yếu tố như tỷ lệ nguyên liệu/nước (1,0/1,0 ÷ 1,0/2,0 w/v), tỷ lệ nấm men (0,15 ÷ 0,55 g/L), hàm lượng chất khô hòa tan (20 ÷ 24 oBx), pH ban đầu (3,5 ÷ 5,0), thời gian lên men (9,0 ÷ 13,0 ngày) đã được đánh giá mức độ ảnh hưởng và điều kiện phù hợp cho quá trình lên men. Nghiên cứu sử dụng phương pháp thiết kế thí nghiệm đơn yếu tố, kết hợp với phần mềm SPSS 22.0, Excel 2016 để xử lý số liệu thống kê. Kết quả cho thấy sau 11,0 ngày lên men ở tỷ lệ nguyên liệu/nước là 1,0/1,5 w/v, tỷ lệ nấm men là 0,45 g/L, hàm lượng chất khô hòa tan là 23 oBx, pH ban đầu là 4,0, nhiệt độ lên men là 28 ± 2oC nấm men hoạt độ hiệu quả và cho chất lượng rượu vang sim đạt mức chất lượng cảm quan tốt (theo TCVN 3215-79). Hàm lượng ethanol đạt 12,8±0,25 (% Vol.), hàm lượng đường sót là 0,28±0,02 (g/L), hàm lượng methanol là 330±1,5 (mg/L cồn 100o), hàm lượng SO2 là 263,45±1,7 (mg/L cồn 100o), hàm lượng ester là 0,23±0,03 (g/L). Chất lượng cảm quan và hóa học phù hợp với TCVN 7045-2013 và QCVN 6-3:2010/BYT.

Nghiên cứu khả năng hấp phụ ion chì trong dung dịch nước của vật liệu chế tạo từ đất sét Trúc Thôn và tro trấu

Nghiên cứu khả năng hấp phụ ion chì trong dung dịch nước của vật liệu chế tạo từ đất sét Trúc Thôn và tro trấu

 •   02/10/2021 12:23:00 PM
 •   Đã xem: 338

Sự ô nhiễm ion chì của nước thải đang dần ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm và sức khỏe con người. Vì vậy trong nghiên cứu này, chúng tôi đề xuất một biện pháp xử lý nguồn nước nhiễm chì bằng vật liệu (SR) chế tạo từ đất sét Trúc Thôn và tro trấu.

Mô hình hồi quy đa biến phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường đại học Sao Đỏ của sinh viên

Mô hình hồi quy đa biến phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường đại học Sao Đỏ của sinh viên

 •   18/08/2021 10:27:00 AM
 •   Đã xem: 484

Phân tích hồi quy là một phương pháp thống kê mà giá trị kỳ vọng của một hay nhiều biến được dự đoán dựa vào điều kiện của các biến ngẫu nhiên khác. Trong báo cáo này tác giả có sử dụng mô hình hồi quy đa biến để tìm hiểu mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến quyết định chọn trường Đại học Sao Đỏ của sinh viên. Kết quả nghiên cứu cho thấy những nhân tố có ảnh hưởng lớn nhất đến quyết định chọn trường là yếu tố danh tiếng, chi phí và chuẩn chủ quan.

Nghiên cứu tính chất cấu trúc của các cluster [〖Mo〗_6 X_14 ]^- (X = F, Cl, Br, I) bằng phương pháp phiếm hàm mật độ

Nghiên cứu tính chất cấu trúc của các cluster [〖Mo〗_6 X_14 ]^- (X = F, Cl, Br, I) bằng phương pháp phiếm hàm mật độ

 •   19/05/2021 10:47:00 AM
 •   Đã xem: 426

Tính chất cấu trúc của cluster Mo6X14 (X = F, Cl, Br, I) ở 23 EM đã được nghiên cứu bằng phương pháp phiếm hàm mật độ ở mức độ lý thuyết PBE/TZ2P. Kết quả nghiên cứu cho thấy dạng đối xứng nhóm điểm bền vững của cluster Mo6F14 và Mo6I14 là D4h, trong khi của cluster Mo6Cl14 và Mo6Br14 lại bền ở dạng đối xứng nhóm điểm C2v. Sự biến dạng của nhân kim loại trong các cluster đã được chứng minh giảm dần khi đi từ Flo đến Iốt. Việc xem xét đến ảnh hưởng tương quan trong sự gần đúng ZORA và tương tác spin – orbit trong tính toán ít ảnh hưởng đến tính chất cấu trúc hình học của các cluster.

Ứng dụng mô hình EFA trong phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường đại học Sao Đỏ của sinh viên

Ứng dụng mô hình EFA trong phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường đại học Sao Đỏ của sinh viên

 •   23/04/2021 10:21:00 AM
 •   Đã xem: 977

Nghiên cứu này sử dụng mô hình nhân tố khám phá EFA (Exploratory Factor Analysis), được thực hiện nhằm xác định các nhân tố và tìm hiểu mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến quyết định chọn trường Đại học Sao Đỏ của sinh viên. Nghiên cứu đã khảo sát 520 sinh viên hệ đại học chính quy năm thứ nhất tại trường Đại học Sao Đỏ. Dữ liệu được thu thập từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2019 bằng bảng hỏi về mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến quyết định chọn trường. Dữ liệu khảo sát đã được xử lý bằng SPSS 20. Kết quả nghiên cứu cho thấy những nhân tố có ảnh hưởng lớn nhất đến quyết định chọn trường là yếu tố danh tiếng, chi phí và chuẩn chủ quan. Từ kết quả phân tích, một số ý kiến được đề cập trong phần thảo luận như; nâng cao danh tiếng trường đại học; xây dựng mức chi phí hợp lý; quan tâm đến vai trò của các cá nhân ảnh hưởng đến quyết định chọn trường; các điều kiện học tập và đẩy mạnh công tác truyền thông.

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Amoni trong nước của vật liệu điều chế từ mùn cưa gỗ thông

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Amoni trong nước của vật liệu điều chế từ mùn cưa gỗ thông

 •   23/04/2021 10:15:00 AM
 •   Đã xem: 491

Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu khả năng hấp phụ amoni trong nước bằng than hoạt tính được điều chế từ phế phẩm mùn cưa gỗ thông. Than hoạt tính được hoạt hóa bằng phương pháp hóa học theo các giai đoạn than hóa bởi axit sunfuric 98% tại nhiệt độ 1500C, sau đó hoạt hóa bởi nhiệt độ 5000C và 7000C lần lượt trong 60 phút và 30 phút. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hấp phụ amoni của than hoạt tính được khảo sát gồm: pH, nồng độ chất hấp phụ, thời gian hấp phụ, động học hấp phụ được nghiên cứu bởi các mô hình đẳng nhiệt hấp phụ Langmuir, Freundlich. Kết quả cho thấy tại các điều kiện thích hợp như: nhiệt độ 250C, pH= 7, nồng độ chất hấp phụ 2 (g/l), nồng độ amoni 40 (mg/l). Kết quả thực nghiệm cho thấy quá trình hấp phụ tuân theo mô hình Langmuir với hệ số tương quan R2 đạt giá trị 98,88%.

NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT HẤP PHỤ CO2 VÀ H2 TRÊN CLUSTER Fe5 BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHIẾM HÀM MẬT ĐỘ GGA-PBE

NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT HẤP PHỤ CO2 VÀ H2 TRÊN CLUSTER Fe5 BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHIẾM HÀM MẬT ĐỘ GGA-PBE

 •   23/11/2020 10:17:00 PM
 •   Đã xem: 716

Sự hấp phụ CO2 và H2 bởi cluster kim loại Fe5 được nghiên cứu bằng phương pháp phiếm hàm mật độ GGA-DFT với phiếm hàm tương quan trao đổi PBE. Kết quả nghiên cứu cho thấy quá trình hấp phụ CO2 là hấp phụ hóa học (Ehp = -184.416 kJ/mol), trong khi đó sự hấp phụ H2 chủ yếu là hấp phu vật lý (Ehp = -64.800kJ/mol).

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ SẮT, MANGAN CỦA VẬT LIỆU COMPOZIT CHẾ TẠO TỪ ĐẤT SÉT TRÚC THÔN ỨNG DỤNG XỬ LÝ NƯỚC NGẦM

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ SẮT, MANGAN CỦA VẬT LIỆU COMPOZIT CHẾ TẠO TỪ ĐẤT SÉT TRÚC THÔN ỨNG DỤNG XỬ LÝ NƯỚC NGẦM

 •   15/10/2020 10:32:00 AM
 •   Đã xem: 588

Sự ô nhiễm ion kim loại nặng của nước mặt đang dần ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm. Vì vậy trong nghiên cứu này, chúng tôi đề xuất một biện pháp xử lý nguồn nước ngầm bằng vật liệu chế tạo từ đất sét Trúc Thôn và mùn cưa.

SỬ DỤNG DÃY SỐ DƯƠNG DELTA ĐỂ KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG GIBBS CỦA HÀM XẤP XỈ WAVELETS TRONG PHÂN GIẢI TÍN HIỆU XỬ LÝ THÔNG TIN

SỬ DỤNG DÃY SỐ DƯƠNG DELTA ĐỂ KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG GIBBS CỦA HÀM XẤP XỈ WAVELETS TRONG PHÂN GIẢI TÍN HIỆU XỬ LÝ THÔNG TIN

 •   09/06/2020 11:01:00 AM
 •   Đã xem: 667

Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu về sự tồn tại của hiện tượng Gibbs đối với hàm xấp xỉ Wavelets của hàm bước nhảy có điểm gián đoạn và chỉ ra hiện tượng Gibbs gần bước nhảy. Đồng thời khắc phục hiện tượng Gibbs ta sẽ sử dụng dãy số dương delta


Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây